COMPOSITORES
 
volver

Durán, Juan

Vigo (Pontevedra), 1960

[galego]

Juan Durán (nome artístico de Juan Pedro Durán Alonso)
, nace en Vigo (Pontevedra) en 1960.

 

Cursou estudos nos conservatorios superiores da Coruña e Vigo, onde se titula como profesor superior. Entre os seus mestres destaca a presenza de Rogelio Groba nas materias de Contrapunto, Análise, etc. Asistiu a cursos de formación con distintos ponentes, congresos, etc.

 

Desenvolveu unha certa actividade como instrumentista de piano, no campo do acompañamento e a música de cámara. Nesta etapa destaca a súa colaboración, entre os anos 1983 e 1988, co violoncelista Lito Iglesias (actualmente profesor do Conservatorio de Música de Barcelona), co que realizou numerosos concertos.

 

Profesor numerario do Conservatorio Superior de Música da Coruña de 1987 a 1997, do que foi, así mesmo, Xefe de Estudos e Director.

 

En 1987 funda, xunto a compositores como Paulino Pereiro, Xavier de Paz ou Juan Vara, a Asociación Galega de Compositores, ao obxecto de contribuir á divulgación da música sinfónica galega.

 

En 1991 ingresa por oposición no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas.

 

En 1997 é nomeado Asesor-técnico de Música e Artes Escénicas da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

 

En 2005 ingresa por oposición no Corpo de Inspectores de Educación, na especialidade de Ensinanzas Artísticas.

 

No referente ao seu traballo como docente, ten ocupado distintos postos como o de Xefe de Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial ou o de Subdirector Xeral de Ensinanzas Especiais e Formación Permanente.

 

Como consecuencia de toda a súa traxectoria como funcionario docente, ten participado en tribunais, comisións, elaboración de currículos, dictámes, publicacións diversas, etc.

 

Centrando exclusivamente a súa actividade compositiva, resulta prioritario reseñar o seu compromiso coa música galega que se manifesta fundamentalmente na constante denuncia pola falta de normalización que ésta acusa na sociedade na que vive. O seu nomeamento como Presidente da Asociación Galega de Compositores no ano 2000 ven a potenciar esa actitude, intentando contribuir durante o seu mandato á mellora polo recoñecemento institucional da música galega e a súa mellor difusión.

 

Nesa liña, son de destacar os seus traballos de recuperación do patrimonio histórico, como orquestracións de obras de Juan Montes (a petición do prestixioso musicólogo José López Calo), Juan José Castro “Chané” (as súas cancións sobre textos de Curros Enríquez son frecuentemente interpretadas, sendo a máis destacada no Festival Internacional do Libro, organizado polo Ministerio de Cultura en Cuba) ou Marcial del Adalid, de quen reconstruiu, xunto a súa especialista máis destacada Margarita Viso, a súa ópera Inés e Bianca, por encargo do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (Consellería de Cultura e Comunicación Social da Xunta de Galicia).

 

No ano 2000 consigue o Premio de Composición organizado pola Universidade Carlos III de Madrid coa sua obra Álbum para Orquesta.

 

Na súa producción compositiva destaca a presenza da música de cámara e o lied. En relación á música camerística está orientada a todo tipo de combinatorias instrumentais: dúos para distintos instrumentos con piano, tríos, cuartetos, quintetos, etc. Polo que se refire ao lied, a súa obra presenta unha gran variedade de poetas e estilos, con cancións en castelán, galego, portugués, italiano e francés. Así mesmo, ten dedicado unha especial atención tanto á transcripción de pezas de distinta autoría (particularmente para Quinteto de Metais) como á forma de Variación, escribindo obras sobre temas de Pablo Sorozábal, Andrés Gaos, etc.

 

Atende tamén a producción de carácter didáctico, con distintos traballos orientados tanto á materia de Linguaxe Musical como a obras instrumentais. Entre estas últimas cabe destacar: Álbum de Orquesta, El Jardín de Margarita, Juguetes, O Señor Biscuit, etc.

 

Recibiu encargos da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia (Longa noite de pedra), Concello de Ferrol (Juegos tímbricos), Orquestra Sinfónica de Galicia (Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz), Real Filharmonía de Galicia (Divertimento), Festival Mozart (felizcumpleañosmozart.com) ou o Festival Via Stellae (Cuarteto de cuerda).

 

En 2001, a súa Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, cantata para soprano, barítono, coro e orquestra, significa un punto de inflexión na súa traxectoria profesional polo éxito acadado de público e crítica. Proba disto á a reposición o ano 2008 da mesma como peche de tempada xunto á IX Sinfonía de Beethoven, coa Orquestra Sinfónica de Galicia, os coros de ésta e o do Palau da Música Catalana, a soprano Lola Casariego, o barítono José Antonio López e a dirección novamente de Víctor Pablo.

 

En 2008 ten lugar no Festival de Ópera da Coruña, a estrea da súa ópera O arame, sobre texto de Manuel Lourenzo, baixo a dirección musical de Maximino Zumalave.

 

Gaña o primeiro premio do concurso de composición organizado pola Federación Galega de Bandas Populares coa súa obra sinfónica O soño de Breogán, en 2008.

 

É Premio da Crítica de 2009 pola súa traxectoria musical culminada coa estrea da súa ópera O arame.

 

A súa obra de cámara e vocal é regularmente interpretada, especialmente nos auditorios galegos, o que non exclúe importantes eventos en salas como a Fundación Juan March, o Instituto Cervantes de Nueva York, o Ciclo de Música de Cámara e Polifonía da Orquestra de Radiotelevisión Española, a Fundación Calouste Gulbenkian, o Auditorio Nacional de Madrid, o Palau da Música Valenciana, etc.

 

Algúns dos solistas que interpretan a súa música son Antonio Arias, Albert Nieto, Alejandro Zabala, Laura Alonso, Joaquín Pixán, Diego Fernández Magdaleno, Emmanuel Ferrer, Carlos Casado, etc. y directores tales como Víctor Pablo, Juanjo Mena, Antoni Ros Marbá, Edmon Colomer ou Maximino Zumalave.

 

Mantén unha relación fluida co “Grupo Instrumental Siglo XX” (integrado por primeiras figuras da Orquestra Sinfónica de Galicia), destinatario da primeira audición das súas máis importantes obras camerísticas. O seu director, o violinista albanes Florian Vlashi, tense amosado como un músico sensible cara á defensa e divulgación do patrimonio musical galego, sendo moi frecuentes as súas colaboracións coa Asociación Galega de Compositores.

 

A case totalidade da súa producción está editada en “VISO Editorial”, “Dinsic” “Real Musical”, “Arte Tripharia”, etc. Exsiten rexistros da súa música en RNE, Radio galega e en varios Cds e DVDs.


[español]


Juan Durán (nombre artístico de Juan Pedro Durán Alonso), nace en Vigo (Pontevedra) en 1960.

 

Cursó estudios en los conservatorios superiores de A Coruña y Vigo, donde se tituló como profesor superior. De entre sus maestros destaca la presencia de Rogelio Groba en las materias de Contrapunto, Análisis, etc. Asistió a cursos de formación con distintos ponentes, congresos, etc.

 

Desarrolló una cierta actividad como instrumentista de piano, en el campo del acompañamiento y la música de cámara. En esta etapa destaca su colaboración, entre los años 1983 y 1988, con el violoncellista Lito Iglesias (actualmente profesor del Conservatorio de Música de Barcelona), con el que realizó numerosos conciertos.

 

Profesor numerario del Conservatorio Superior de Música de A Coruña de 1987 a 1997, del que fue, asimismo, Jefe de Estudios y Director.

 

En 1987 funda, junto a compositores como Paulino Pereiro, Xavier de Paz o Juan Vara, la Asociación Galega de Compositores, al objeto de contribuir a la divulgación de la música sinfónica gallega.

 

En 1991 ingresa por oposición en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

 

En 1997 es nombrado Asesor-técnico de Música y Artes Escénicas de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

 

En 2005 ingresa por oposición en el Cuerpo de Inspectores de Educación, en la especialidad de Enseñanzas Artísticas.

 

En lo referente a su trabajo como docente, ha ocupado distintos puestos como el de Jefe de Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial o el de Subdirector General de Enseñanzas Especiales y Formación Permanente.

 

Como consecuencia de toda su trayectoria como funcionario docente, tiene participado en tribunales, comisiones, elaboración de currículos, dictámenes, publicaciones diversas, etc.

 

Centrando exclusivamente su actividad compositiva, resulta prioritario reseñar su compromiso con la música gallega que se manifiesta fundamentalmente en la constante denuncia por la falta de normalización que ésta acusa en la sociedad en la que vive. Su nombramiento como Presidente de la Asociación Galega de Compositores en el año 2000 viene a potenciar esa actitud, intentando contribuir durante su mandato a la mejora por el reconocimiento institucional de la música gallega y su mejor difusión.

 

En esa línea, son de destacar sus trabajos de recuperación del patrimonio histórico, como orquestaciones de obras de Juan Montes (a petición del prestigioso musicólogo José López Calo), Juan José Castro “Chané” (sus canciones sobre textos de Curros Enríquez son frecuentemente interpretadas, siendo la más reciente este año en el Festival Internacional del Libro, organizado por el Ministerio de Cultura en Cuba) o Marcial del Adalid, de quien reconstruyó, junto a su especialista más destacada Margarita Viso, su ópera Inés e Bianca, por encargo del Instituto Galego de las Artes Escénicas y Musicales (Consellería de Cultura y Comunicación Social de la Xunta de Galicia).

 

En el año 2000 consigue el Premio de Composición organizado por la Universidad Carlos III de Madrid con su obra Álbum para Orquesta.

 

En su producción compositiva destaca la presencia de la música de cámara y el lied. En relación a la música camerística está orientada a todo tipo de combinatorias instrumentales: dúos para distintos instrumentos con piano, tríos, cuartetos, quintetos, etc. Por lo que se refiere al lied, su obra presenta una gran variedad de poetas y estilos, con canciones en castellano, gallego, portugués, italiano y francés. Asimismo, ha dedicado una especial atención tanto a la transcripción de piezas de distinta autoría (particularmente para Quinteto de Metales) como a la forma de Variación, habiendo escrito obras sobre temas de Pablo Sorozábal, Andrés Gaos, etc.

 

Atiende también la producción de carácter didáctico, con distintos trabajos orientados tanto a la materia de Lenguaje Musical como a obras instrumentales. Entre estas últimas cabe destacar: Álbum de Orquesta, El Jardín de Margarita, Juguetes, O Señor Biscuit, etc.

 

Recibió encargos de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia (Longa noite de pedra), Ayuntamiento de Ferrol (Juegos tímbricos), Orquesta Sinfónica de Galicia (Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz), Real Filharmonía de Galicia (Divertimento), Festival Mozart (felizcumpleañosmozart.com) o el Festival Via Stellae (Cuarteto de cuerda).

 

En 2001, su Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, cantata para soprano, barítono, coro y orquesta, significa un punto de inflexión en su trayectoria profesional por el éxito alcanzado de público y crítica. Prueba de ello es la reposición este año 2008 de la misma como cierre de temporada junto a la IX Sinfonía de Beethoven, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, los coros de ésta y el del Palau de la Música Catalana, la soprano Lola Casariego, el barítono José Antonio López y la dirección nuevamente de Víctor Pablo.

 

En 2008 tiene lugar en el Festival de Ópera de A Coruña, el estreno de su ópera O arame, sobre texto de Manuel Lourenzo, bajo la dirección musical de Maximino Zumalave.

 

Gana el primer premio del concurso de composición organizado por la Federación Galega de Bandas Populares con su obra sinfónica O soño de Breogán, en 2008.

 

Es Premio de la Crítica de 2009 por su trayectoria musical culminada con el estreno de su ópera O arame.

 

Su obra de cámara y vocal es regularmente interpretada, especialmente en los auditorios gallegos, lo que no excluye importantes eventos en salas como la Fundación Juan March, el Instituto Cervantes de Nueva York, el Ciclo de Música de Cámara y Polifonía de la Orquesta de Radiotelevisión Española, la Fundación Calouste Gulbenkian, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música Valenciana, etc.

 

Algunos de los solistas que interpretan su música son Antonio Arias, Albert Nieto, Alejandro Zabala, Laura Alonso, Joaquín Pixán, Diego Fernández Magdaleno, Emmanuel Ferrer, Carlos Casado, etc. y directores tales como Víctor Pablo, Juanjo Mena, Antoni Ros Marbá, Edmon Colomer o Maximino Zumalave.

 

Mantiene una relación fluida con el “Grupo Instrumental Siglo XX” (integrado por primeros atriles de la Orquesta Sinfónica de Galicia), destinatario de la primera audición de algunas de sus más importantes obras camerísticas. Su director, el violinista albanes Florian Vlashi, se ha mostrado como un músico sensible hacia la defensa y divulgación del patrimonio musical gallego, siendo muy frecuentes sus colaboraciones con la Asociación Galega de Compositores.

 

La casi totalidad de su producción está editada en “VISO Editorial”, “Dinsic” “Real Musical”, “Arte Tripharia”, etc. Hay registros de su música en RNE, Radio galega y en varios Cds y DVDs.


[english]

Juan Durán (stage name Juan Pedro Durán Alonso), was born in Vigo (Pontevedra) in 1960.

After studying at the Academies of Music of A Coruña and Vigo, where he qualified as a high ranking professor. There amongst his teachers Rogelio Groba´s presence stood out in subjects such as counterpoint, analysis etc. He attended training courses with various speakers, conferences, etc.

He developed a particular activity like instrumentalist of the piano, in the field of accompaniment and chamber music. During this period his collaboration between the years 1983 and 1988 with the violinist Lito Iglesias (current professor at the Conservatorio de Música in Barcelona) with whom he participated numerous concerts really stood out.

Resident professor of the Superior Academy of music in A Coruña from 1987 to 1997, he was also head of studios and principal

In1987 he founded, along with composers like Paulino Pereiro, Xavier de Paz and Juan Vara, the Galician association of composers, with the aim of helping to raise knowledge on Galician symphonic music.

In1991 he earned a place by taking an exam into the Body for professors of music and performing arts.

In 1997 he was named technical adviser of music and performing arts of the council for Education and University Planning for the local government of Galicia.

In 2005 he joined the Body of Education Inspectors, specialising in Artistic teaching.

With regards to his work as teacher he has had many posts such as Head of special teaching services or assistant manager of special teaching and continuous training.

As a result of his path to being a teacher, he took part in court cases, committees, development curriculum’s, expert reports, diverse publications etc

Focusing exclusively his activity as a composer, resulted in a review of his commitment to Galician music which showed fundamentally in the constant reporting of lack of standardisation of which he is accused in the society he lives in. The naming of him as President of the Association of Galician Composers in the year 2000 boosted this attitude, trying to contribute during his term of office to the improvement by official recognition of Galician music and its best diffusion.

Along this line, to emphasize his work as recovery of historic heritage, such as orchestration of works by Juan Montes (at the request of prestigious musicologist José López Calo), Juan José Castro “Chané” (his songs about texts  by Curros Enríquez are frequently interpreted, being the most recent this year  at the international book festival, organized by the Cuban  Ministry of Culture) or Marcial del Adalid, who reconstructed along with the outstanding expert Margarita Viso, her Opera Inés e Bianca, commissioned by the Galician Institute of Performing Arts and Musicals (Council for Culture and  Social Communication for the local government of Galicia).

In the year 2000 he earned the Composition prize from Madrid’s Carlos III University for his work Álbum para Orquesta.

In his production of composing the presence of chamber and Lied music stood out. In relation to chamber music it is geared towards all types of instrumental combinations: duos for different types of instruments like the piano, trios, quartet’s quintets, etc. Referring to the Lied, his work presents a great variety of poets and styles, with songs in Spanish, Galician, Portuguese, Italian and French. Likewise, he dedicated special attention as much to the transcription of pieces of various copyright, (in particular brass bands) as he did to variation, having written works on themes of Pablo Sorozábal, Andrés Gaos, etc.

He was also in charge of producing classes with various works orientated towards matters of Musical Style such as instrumental works. Amongst the latest ones the following stand out: Álbum de Orquesta, El Jardín de Margarita, Juguetes, O Señor Biscuit, etc.

He received assignments from the council of Culture for the local government of Galicia (Longa noite de pedra), Ferrol town hall (Juegos tímbricos), The Symphonic Orchestra of Galicia (Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz), Royal Philharmonic Orchestra of Galicia (Divertimento), Mozart Festival (felizcumpleañosmozart.com) or the el Via Stellae Festival (Cuarteto de cuerda).

In 2001, his Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, sung by a soprano, baritone, choir and orchestra shows an important moment in his professional path to success reaching the public and his critics. Proof of this is the repetition in 2008 of the same work for the closing season along with Beethoven’s IX Symphony, together with the Symphonic Orchestra of Galicia, their choirs and that of the Catalonian Palau de la Música, the soprano Lola Casariego, baritone José Antonio López and under the new management of Víctor Pablo.

In 2008 the Opera Festival of A Coruña took place, the premiere of his opera O arame, texts on Manuel Lourenzo, under the musical management of Maximino Zumalave.

He won in 2008 the first prize in the composition competition organised by the Galician Federation for Popular Musical bands with his symphonic assignment O soño de Breogán,

In 2009 he became a critic prize winner for his musical development culminating with the premiere of his opera O arame.

His chamber and vocal work is regularly interpreted especially in the auditoriums of Galicia, of which take place in important concert hall events such as the Juan March Foundation, the Cervantes institute of New York, series of Chamber and polyphonic Music from the Orchestra of Radiotelevisión Española, the Calouste Gulbenkian Foundation, the National Auditorium of Madrid, the Palau de la Música of Valencia, etc.

Some of the soloists who interpreted his music are Antonio Arias, Albert Nieto, Alejandro Zabala, Laura Alonso, Joaquín Pixán, Diego Fernández Magdaleno, Emmanuel Ferrer, Carlos Casado, etc and music directors such as  Víctor Pablo, Juanjo Mena, Antoni Ros Marbá, Edmon Colomer and Maximino Zumalave.

He maintains an easy relationship with “Grupo Instrumental Siglo XX” (appointed from the first music stands of the Symphonic Orchestra of Galicia), from the first audition of some of his most important assignments. Its director, the Albanian violinist Florian Vlashi, has shown himself to be a sensitive musician to the defence and popularising of Galician musical heritage, he frequently collaborates with the Galician Association of Composers.

Almost all his productions are edited in “VISO Editorial”, “Dinsic” “Real Musical”, “Arte Tripharia”, etc. There are recordings of his music in RNE, Radio galega and in various Cds and DVD’s.

 

 • Título da composición / Título de la composición
  Album para orquesta. Quince piezas fáciles para jóvenes, Op. 39
 • Título da composición / Título de la composición
  Antígona, Op. 61
 • Título da composición / Título de la composición
  Apunte gardeliano, Op. 52
 • Título da composición / Título de la composición
  Buenas noches, deseo, Op. 63
 • Título da composición / Título de la composición
  Canción última, Op. 32
 • Título da composición / Título de la composición
  Canción, glosa y cuestiones, Op. 52
 • Título da composición / Título de la composición
  Concertino para saxofón e piano, Op. 20
 • Título da composición / Título de la composición
  Concertino para saxofón, piano e orquestra, Op. 23
 • Título da composición / Título de la composición
  Cuarteto de cuerda, Op. 75
 • Título da composición / Título de la composición
  Cuatro romanzas sin palabras, Op. 22 viola e piano 4
 • Título da composición / Título de la composición
  Divertimento para cuarteto de corda, Op. 70
 • Título da composición / Título de la composición
  Divertimento para orquesta de cuerda, Op. 73
 • Título da composición / Título de la composición
  Escoita corpo, op. 78
 • Título da composición / Título de la composición
  Eterno, elexía para violonchelo e piano, Op. 77
 • Título da composición / Título de la composición
  Fantasía galaica, op. 79
 • Título da composición / Título de la composición
  Fantasía sobre un tema popular, Op. 51
 • Título da composición / Título de la composición
  Felizcumpleañosmozart.com, Op. 71
 • Título da composición / Título de la composición
  Il pleure dans mon coeur, Op. 56
 • Título da composición / Título de la composición
  Intermedio nº 1 'Delirio de las sombras', Op. 6
 • Título da composición / Título de la composición
  Intermedio nº 2 'El valle de la inquietud', Op. 17
 • Título da composición / Título de la composición
  Intermedio nº 3, '…y el viento pronunció tu nombre', Op. 30
 • Título da composición / Título de la composición
  Intermedio nº 4 'En un árbol escrito', Op. 58
 • Título da composición / Título de la composición
  Juegos tímbricos, Op. 28
 • Título da composición / Título de la composición
  Juguetes, Op. 29
 • Título da composición / Título de la composición
  'Leviatán', Sonata para frauta e piano, Op. 10
 • Título da composición / Título de la composición
  Leyenda, Op. 66
 • Título da composición / Título de la composición
  Me dueles, vida, me dueles, Op. 44
 • Título da composición / Título de la composición
  Menos tu vientre, Op. 48
 • Título da composición / Título de la composición
  Metamorfose sobre un tema de Beethoven, Op. 76
 • Título da composición / Título de la composición
  'Mondariz', concierto para trompa y orquesta, Op. 54
 • Título da composición / Título de la composición
  'Mondariz', sonata para trompa e piano, Op. 40
 • Título da composición / Título de la composición
  Niño dormido, Op. 9
 • Título da composición / Título de la composición
  No lloreis mis ojos, Op. 4
 • Título da composición / Título de la composición
  'O señor Biscuit', Op. 41
 • Título da composición / Título de la composición
  O ser, Op. 2
 • Título da composición / Título de la composición
  O soño de Breogán, op. 82
 • Título da composición / Título de la composición
  Orquestración das catro cancións de José Castro 'Chané' sobre textos de Curros Enríquez, Op. 65
 • Título da composición / Título de la composición
  Permanencias, Op. 7
 • Título da composición / Título de la composición
  Romanza, Op. 68
 • Título da composición / Título de la composición
  Seis cancións populares galegas, op. 84
 • Título da composición / Título de la composición
  Seis niños y una estrella, Op. 11
 • Título da composición / Título de la composición
  Só, Op. 5
 • Título da composición / Título de la composición
  Sonata para violín e piano, Op. 27
 • Título da composición / Título de la composición
  Sonata para violonchelo e piano, Op. 15
 • Título da composición / Título de la composición
  Sonatina para clarinete e piano, Op. 37
 • Título da composición / Título de la composición
  Sonatina para violín e violonchelo, Op. 74
 • Título da composición / Título de la composición
  Suite para saxofón y piano, Op. 46
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción de 'Aria de la Suite en Re' de J. S. Bach, Op. 25
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción de 'Jesu, man's desire' de J.S. Bach, Op. 26
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción de la 'Marcha Triunfal Galicia' de Marcial del Adalid, Op. 67
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción de 'Rosa de abril' de Andrés Gaos, Op. 14
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción de 'Seis escocesas' de Beethoven, Op. 55
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción del aria 'O Isis und Osiris' de W. A. Mozart, Op. 57
 • Título da composición / Título de la composición
  Transcripción del Fox de 'La del manojo de rosas', Op. 59
 • Título da composición / Título de la composición
  Tu nombre, Op. 62
 • Título da composición / Título de la composición
  Un repoludo gaiteiro, Op. 33
 • Título da composición / Título de la composición
  Vals de los enamorads y unidos para siempre, Op. 43
 • Título da composición / Título de la composición
  Variaciones sobre 'El cant dels ocells', Op. 35
 • Título da composición / Título de la composición
  Variaciones sobre 'El cant dels ocells', Op. 36
 • Título da composición / Título de la composición
  Variaciones sobre 'Rosa de abril', Op. 34
 • Título da composición / Título de la composición
  Variaciones sobre un tema de Pablo Sorozábal, Op. 19
 • Título da composición / Título de la composición
  Variaciones sobre un tema de Pablo Sorozábal, Op. 24
 • Título da composición / Título de la composición
  Variacións sobre o Hino Galego, op. 83
 • Título da composición / Título de la composición
  Variacións sobre un alalá, op. 81 (parte dunha obra colectiva)
 • Título da composición / Título de la composición
  Variacións sobre un tema de Paganini, op. 80
 • Título da composición / Título de la composición
  Verrá la morte e avrà i tuoi occhi, Op. 45
 • Título da composición / Título de la composición
  Volvoreta, Op. 21
 • Título da composición / Título de la composición
  Yo no quiero más luz, Op. 8
volver